ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО

"Гец 2 Груп" ЕООД - НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО

Нашата основна цел е да извършваме дейностите с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на нашите клиенти.

Ръководството на фирмата поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Система за управление на качеството, като декларира следните основни принципи, залегнали в политиката:

 

Ориентиране към клиентите и други заинтересовани страни – съзнаваме отговорността си и се стремим да задоволяваме в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички свои клиенти, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания;

 

Лидерство на ръководството – съзнаваме отговорността си поддържането на работещи системи. Създаваме подходящи условия, стимулиращи служителите на фирмата за пълноценно участие в процесите по управление на качеството, както и проява на инициатива при изпълнение на дейностите свързани с тях.

 

Съпричастност на хората – считаме, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Стремим се да създадем атмосфера, в която хората са мотивирани, удовлетворени и напълно отдадени на постигането на целите на фирмата.

Фактологичен подход при вземане на решения – решенията на всички нива във фирмата се основават на актуална и вярна информация. Внедряването на работеща система за комуникации и управление на информацията създават условия за вземане на правилни решения.

Процесен подход – създаваните от фирмата продукти и услуги са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно.

 

• Взаимно изгодни отношения с доставчици и заитересовани страни – основавайки се на принципа, че за доставката на висококачествен продукт трябва да се вложат качествени материали, услуги и оборудване, фирмата избира за свои партньори доставчици, предлагащи високококачетвени доставки.

 

• Подобрения за по-високо ниво на качеството – чрез непрекъснато наблюдение и анализиране на процесите във фирмата и предприемане на ефективни коригиращи мерки, ръководството цели непрекъснато подобрение на качеството.

 

 

За постигане на основната си цел – реализацията на продукти и услуги с високо качество, които в максимална степен удовлетворяват изискванията на нашите клиенти – ръководството на фирмата си поставя следните цели:

 

1. Подобряване на качеството и на финансовите показатели на фирмата през 2020-2021 г.;

 

2. Развитие на персонала, повишаване на мотивацията и компетентността;

 

3. Подобряване на условията на труд във фирмата;

 

 

Ръководството на фирмата гарантира, че:

 

• организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на качеството;

 

• полага грижи въведената система да функционира ефикасно и в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

 

 

10.06.2020

“ГЕЦ 2 ГРУП” ЕООД

бул. България 84, офис 7

4230 Асеновград

+359 896 742 444

Направете запитване, свържете се с нас :