Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уеб сайтът, който разглеждате, се управлява от ”ГЕЦ 2 ГРУП” ЕООД,  адрес на управление: с. Яврово, Местността „Букът”, ЕИК 200169002, представлявано от Георги Деведжиев, притежаващо удостоверение за регистрация РК-01-7442/2015г., (наричано по-долу за краткост само „Дружеството“).

”ГЕЦ 2 ГРУП” ЕООД приема като свой приоритет не само предоставянето на качествена услуга на своите клиенти, но и опазване поверителността на техните лични данни. Ето защо предприе поредица от правни и технически действия, за да приведе дейността си в съответствие с новата правна уредба в областта на личните данни, която започва да се прилага с Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (накратко Регламента).

Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018 г. и има за цел да Ви информира за следното:

Какви лични данни събираме от Вас

  • Защо събираме и обработваме Вашите лични данни и на какво основани
  • Кога и как можем да споделяме Вашите лични данни с други организации, включително с трети държави
  • Срокът, в който ще съхраняваме Вашите лични данни
  • Международни трансфери на лични данни
  • Правата, които имате по отношение предоставените ни лични данни
  • Мерки за защита
  1. Какви лични данни събираме

1.1. Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:
• Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане
• Данните за вход в профила ви, като потребителско име и парола, която сте избрали
1.2. Когато сърфирате в нашите уебсайтове, ние събираме:
• Предпочитания за пътуване
• Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
• Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
• Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
• Социални предпочитания, интереси и дейности
• „Бисквитки“
1.3. Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:
• Име и фамилия, e-mail, телефон
• Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст
1.4. Когато правите резервация, ние събираме:
• Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст
1.5. За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:
• Данни за e-mail
1.6. Когато купувате нашите продукти в нашите офиси или онлайн, ние събираме:
• Имена, ЕГН, адрес, данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
• Информация за пътниците – брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
• Данни за контакт – телефон, e-mail
• Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане.
• Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
• Всякакви специални изисквания за хранене
• Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
• Данни за семейно положение – при детски екскурзии, пътуване с единия родител
• Данни за рекламации, жалби, оплаквания – относно мнението на туристите
• Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

2. Защо събираме и обработваме Вашите лични данни и на какво основание

Събираме и обработваме Вашите лични данни с различни цели:
• За резервация на самолетни билети, онлайн чекиране
• За резервация на хотел
• За сключване на договор за продажба на продукт/услуга
• За извършване на плащане
• За издаване на счетоводни документи за извършеното плащане
• За издаване на визи
• За сключване на доброволна или задължителна застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста”
• За осигуряване на транспорт
• За възстановяване на суми
• За контакт с Вас
• За целите на маркетинга и рекламата
Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:
• Преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас
• наши законови задължения съгласно българското законодателство – например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги
• Съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
• защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
• за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

3. Кога и как можем да споделяме Вашите лични данни с други организации, включително с трети държави

За да Ви предоставим желаните от Вас продукти и услуги, ние предоставяме Вашите лични данни на:
• Хотели
• Транспортни компании
• Застрахователни компании
• Туроператори
• Държавни и местни органи на власт и други получатели, установени със закон
Работим с внимателно подбрани доставчици, които изпълняват определени функции от наше име, например:
• компании, които ни помагат с ИТ услугите – поддържат компютрите, уебсайтовете, и-мейл домейни, сървърите ни, резервационните системи
• компании за маркетинг и рекламна кампания
• компании за обработка на плащания
Може да се наложи да споделяме лични данни с разследващи органи или други публични органи, за да установим, упражним или защитим законните си права или защита на обществени интереси с цел предотвратяване на измами, намаляване на кредитния риск, борба с тероризма.

Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да съхраняват данните като предприемат максимално високи мерки за организационна и техническа безопасност, както и да не използват личните ви данни за собствени маркетингови цели. Споделяме само минималните лични данни, които позволяват на нашите доставчици и партньори да Ви предоставяме услугите ни.

4. Срок, в който ще съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни:
• за целите на договора – за срока на пътуването и/или за спазване на законовите изисквания като например реализиране на права по съдебни претенции, възстановяване на щети
• за рекламни, маркетингови цели – до оттегляне на съгласието
• за счетоводни цели – съгласно сроковете, указани в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
• за статистически цели – само след тяхната анонимизация

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

5. Международни трансфери на лични данни

Извършваме трансфер на Ваши лични данни извън Европейското икономическо пространство при реализиране на някоя от следните възможности: разрешение от Комисия за защита на личните данни; изрично предоставено съгласие от Ваша страна след разясняване на последиците и възможните рискове от изпращане на данните; стандартни договорни клаузи; в страни с признато адекватно ниво на защита на данните.

6. Правата, които имате по отношение предоставените ни лични данни

• Право да оттеглите съгласието си
• Право на достъп и получаване на информация
Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.
В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до лични Ви данни в срок не по-дълъг от един месец, ще Ви посочим причините.
• Право на корекция
Имате право да поискате да коригираме всякакви неточности в личните Ви данни.
• Право на изтриване на данните
Имате право да поискате да изтрием Вашите данни, освен ако не се налага съхраняването им за запазване на законни интереси.
• Право на ограничаване на обработването за определен период от време
• Право на преносимост на данните
Когато е технически възможно, можете да поискате предоставените от Вас лични данни да бъдат предадени на друга организация.
• Право на възражение
• Право на жалба до Комисията за защита на лични данни
В случай, че сметнете, че нарушаваме Вашите права може да се свържете с нас на [email protected], за да Ви съдействаме адекватно.
Имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр.София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: [email protected]

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения едномесечен срок. В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от два месеца, до максимално разрешения срок по закон.
Моля, обърнете внимание, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да можем да предприемем действия по Вашето искане или жалба. Може също да ви помолим за повече информация, за да сме сигурни, че сте упълномощени да подавате такова искане или жалба, когато се свържете с нас от името на някой друг.

Искания относно Ваши права можете да отправяте на:
[email protected]

7. Мерки за защита

”ГЕЦ 2 ГРУП” ЕООД изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни като
•    съхранява актуализирани лични данни;
•    ги съхранява и унищожава по безопасен начин;
•    не събира или задържа необоснован обем данни;
•    защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни.
Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено, но не само, когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.
В тази връзка, и наред с другото, ”ГЕЦ 2 ГРУП” ЕООД използва права на достъп до данните на различни нива, което гарантира, че единствено надлежно оторизираното лице може да има достъп до данните, и че е нужно това лице да има знание за тези данни, за да изпълни своите задължения, произтичащи от или имащи връзка с неговата/нейната работа.

 

.

“ГЕЦ 2 ГРУП” ЕООД

бул. България 84, офис 7

4230 Асеновград

+359 896 742 444

Направете запитване, свържете се с нас :