детски езиков лагер организиран от www.detskilageri.com

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКОВ ЛАГЕР

1.    Какво означава ESLAS Camp?

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE ADVENTURE SUMMER CAMP комбинира преподаването и ученето на английски като втори език чрез забавни, разнообразни дейности и вълнуваща приключенска програма. Нашият лагер е предназначен за ученици от 8 до 14 години, които искат да доразвият знанията си по aнглийски език. Чрез развитие на  умения   за говорене, слушане, четене и писане, учениците ще постигнат по-добри резултати в учебната програма. ESLAS Camp е създаден въз основа на използването на най-съвремени методи и подходи, характерни за чуждоезиковото обучение, като програмата обхваща 3 учебни часа дневно, в продължение на 6 дни седмично.

 

2.    За кого е предназначен ESLAS Camp?

ESLAS Camp е предназначен за ученици, които искат да подобрят и усъвършенстват езиковите си умения, за да изгладят, разширят и надградят познанията си за езика над тези от учебната програма.

 

3.    Характерни особености в програмата по английски език на ESLAS Camp

 

 • Преподаване в малки групи
 • Индивидуално учене и учене в сътрудничество
 • Оценка на езиковите компетентности по Английски език в началото на програмата
 • Активно оценяване чрез международно-познати методи по време на програмата
 • Сертификат с информация за постиженията след приключване на програмата

4.    Програма

Програмата е проектирана да посрещне потребностите на обучаваните на всички нива, осигурявайки следните ключови резултати и очаквания:

 • Обогатяване на комуникациите в училище
 • Стратегии в помощ на учениците да станат независими обучавани
 • Лесен преход към средата в класната стая
 • Обогатяване на подходящ правопис и граматика
 • Разширена лексика
 • Усъвършенствани умения за произношение

5.    Как се преподава ESLAS Camp programme

Програмата е разработена и се преподава от преподаватели с международно признати квалификации и съответен опит. Те адаптират планираното в съотвествие с идентифицираните нива на обучаваните. Учениците са обучавани в умения за говорене, четене, писане и слушане чрез разнообразни ресурси и практически задачи (ролеви игри, упражнения, игри, употреба на подходящ речников запас,др.)

 

 

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE ADVENTURE SUMMER CAMP

(ESLAS Camp)

1.    What does ESLAS Camp mean?

The ESLAS Camp combines English as a second language teaching/learning with fun and varied activities, plus an exciting excursion schedule. Our ESLAS Camp enables students from 8 to 14 years of age to improve their English language learning skills. By developing their proficiency in speaking, listening, reading and writing students can better access the main school curriculum. The ESLAS Camp has been designed using the most up to date learning approaches and runs for 3 hours per day, 6 days per week.

 

2.    Who is the ESLAS Camp for?

The ESLAS Camp is for students who wish to develop their English language learning proficiency to adjust, extend and access the school curriculum.

 

3.    The key features of the ESLAS Camp

 • Small teaching groups
 • Individual and collaborative learning opportunities
 • Assessment of English proficiency upon entry to the programme
 • On-going assessments using internationally recognised methods
 • Certificate/report after completion of the ESLAS Camp

4.    The curriculum

The curriculum is designed to meet the needs of learners at all levels, ensuring the following key outcomes:

 • Improved communication in school
 • Strategies to help students become independent learners
 • Easy transition into the classroom environment
 • Spelling and grammar development as appropriate
 • Expanded vocabulary
 • Improved pronunciation skills

5.    How is the ESLAS Camp programme taught?

The programme is devised and taught by trained teachers with internationally recognised qualifications and relevant experience. They adapt their planning according to identified learning targets. Students are taught speaking, reading, writing and listening skills by a range of resources and practical applications (Role Play, Activities, Games, Subject specific vocabulary, etc.

“ГЕЦ 2 ГРУП” ЕООД

бул. България 84, офис 7

4230 Асеновград

+359 896 742 444

Направете запитване, свържете се с нас :